THORKILD HØYER
Forsvarsadvokater
Hos os vil du få en effektiv og engageret assistance. Vi har mange års erfaring og tid til din sag. Kontakt os så tidligt som muligt - vi svarer indenfor 24 timer
MERE INFO
Thorkild Høyer | Forsvarsadvokater

OM OS

Det siges, at enhver rimelig tvivl skal komme den tiltalte tilgode. Er det tom snak eller en realitet?

En dygtig og erfaren forsvarsadvokat kan være med til at sikre, at det rent faktisk sker.

At blive sigtet eller tiltalt i en straffesag er for de fleste en chokerende oplevelse. Anholdelse, ransagning, ubehagelige afhøringer, varetægts-fængsling eller telefonaflytning…alt det, som man kender fra kriminalbøger og –film. Det bliver alt for pludseligt og brat til virkelighed.

En virkelighed, man må forholde sig til – og som kræver bistand. Det er her, vi som forsvarsadvokater kan træde til og hjælpe dig og din familie sikkert gennem straffesagens forløb.

Vi har lang erfaring, er specialister i straffesager og ved, at det meste effektive forsvar opnås ved et godt samarbejde mellem forsvarer og klient. Hos os vil du få en effektiv og engageret assistance. Vi kender processerne og både kan og vil følge din sag helt til dørs. Thorkild Høyer har møderet for Højesteret.

THORKILD HØYER: Forsvarsadvokat (H)

Thorkild Høyer har møderet for Højesteret og har betydelig erfaring med både dansk og international strafferet. Han har været forsvarer i adskillige store som små straffesager om bl.a. økonomisk kriminalitet, våben, narkotika, drab, terror og røveri.

Thorkild Høyer opfylder desuden en række tillidserhverv som bl.a. formand for bestyrelsen i Levende Menneskerettigheder. I 2018 fik han Menneskerettighedsprisen af Rådet for Menneskerettigheder.

Kontakt Thorkild Høyer direkte på telefon +45 21434050 eller mail til th@thorkildhoyer.dk
Adresse: Taarbæk Strandvej 36A, 2930 Klampenborg

OM OS
VI KENDER POLITIETS ARBEJDS- OG EFTERFORSKNINGSMETODER INDGÅENDE, VI KENDER STRAFFESAGENS GANG, OG VI BÅDE KAN OG VIL FØLGE DIN SAG HELT TIL DØRS.
SÅDAN FORLØBER DIN SAG

Dit Forsvar

Straffesagen forløber i tre afsnit:

     1. Efterforskningen hos politiet
     2. Retssagen ved domstolene
     3. Fuldbyrdelse, hvis du bliver dømt/erstatning, hvis du bliver frifundet

Det er væsentligt både for sagens udfald og din situation undervejs, at der tidligst muligt lægges en strategi for din sag, så du får klarhed over forløbet og ved, hvordan du skal forholde dig.

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Vores Bistand

Som forsvarsadvokater kan vi hjælpe dig under hele sagens gang.

Vi kan hjælpe dig med at:

1.
Planlægge strategien for dit forsvar - sammen med dig.

2.
Bistå dig til afhøringer hos politiet og ruste dig til afhøringer i retten.

3.
Gennemgå sagens materiale med dig, så vi ved, hvad vi skal forsvare dig imod.

4.
Få foretaget undersøgelser, der kan støtte og styrke dit forsvar.

5.
Forsvare dig i retten.

6.
Sikre, at du får besøg og kontakt med din familie, hvis du varetægtsfængsles.

7.
Anke dommen, klage og søge erstatning

8.
Bistå dig under et eventuelt afsoningsforløb, f.eks. med prøveløsladelse eller valg af afsoningssted

DU HAR KRAV PÅ AT FÅ BISTAND

Pris

Enhver, der i Danmark sigtes eller tiltales for en overtrædelse af straffeloven, har krav på at få bistand af en advokat. Og hvad der er meget vigtigt – du må selv vælge den advokat, du ønsker skal repræsentere dig. Udgiften er den samme, hvad enten du selv vælger en advokat eller lader retten beskikke en advokat for dig, da salærer til forsvarere er ens og efter faste takster. Det er altså ikke dyrere at vælge sin egen advokat. Taksten er den samme.

Salæret fastsættes af domstolene – og altså ikke af advokaten – på grundlag af tidsforbrug. Pr. 1.1.2021 beregner domstolene et salær på kr. 1.790 excl. moms (kr. 2237,50 inkl. moms) pr. time, som dækker alle udgifter inkl. forberedelse, kontorhold, forsikring, advokatens løn etc.

Staten betaler til at begynde med forsvarerer-salæret til forsvareren, så du får ingen regning fra os. Men hvis du ender med at blive dømt, skal du normalt betale sagens omkostninger til staten, dvs. forsvarersalæret, omkostninger til blodprøver, lægererklæringer, DNA- undersøgelser o.lign. Der er mulighed for at få en afdragsordning eller at få eftergivet omkostningerne.

Thorkild Høyer | Forsvarsadvokater er en del af Advokatsamfundet og beskikket af Justitsministeriet i Danmark. CVR-nr.58813117. Ansvarsforsikring er tegnet hos CNA Insurance Compani under policenummer FOR0034 med garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Thorkild Høyer | Forsvarsadvokater er et personligt drevet advokatfirma og benytter ikke lovvalgs- eller værnetingsaftaler.

OM OS
DU KAN FRIT SKIFTE FORSVARSADVOKAT, OG VI HJÆLPER DIG MED PROCESSEN.  
PORTFOLIO

SAGER

Vi har lang erfaring fra adskillige store som små straffesager. Her ses et udpluk af disse.

SAMURAI-SAGEN

   / drab
Tiltalte var sigtet for drab. I Retten i Roskilde blev den 46-årige dog kun dømt for uagtsomt manddrab. Sagen blev fulgt af et dokumentar hold og giver et exceptionelt indblik i straffesagens gang. Det er den eneste danske film om en virkelig straffesag. Se dokumentaren: Med Døden til Følge

MANSOUR-SAGEN

   / terror / udvisning
Tiltalte var sigtet for terrorvirksomhed ved at have foretaget en række udgivelser på facebook og internettet i øvrigt. Han blev som den første nogensinde i Landsretten fradømt sit danske statsborgerskab og desuden udvist.  Dommen blev stadfæstet i Højesteret.

COP15-SAGEN

   / frihedsberøvelse
De tiltalte var med til at organisere en demonstration til støtte for effektiv klimapolitik. Demonstrationen udviklede sig og de blev dømt for bl.a. vold mod tjenestemænd og grov gadeuorden. Et eksempel på, at man kan have historiens dom med sig, men rettens dom mod sig.

FIGHTERS + LOVERS

   / frihedsberøvelse
En gruppe aktivister udfordrede terrorlovgivningen. Var det i orden at støtte humanitære formål hos organisationer, der var optaget på terrorlisterne? Retterne, inkl. Højesteret sagde nej, omend Højesteret gjorde dommen betinget henset til lovgivningens uklarhed. Har folketinget siden gjort loven mere klar? Nej.

BLEKINGEGADE-SAGEN

   / drab / røveri
Blekingegade-sagen er en af de mest omtalte sager i dansk retshistorie. Retsagen mod de syv anklagede fandt sted ved et nævningeting i Østre Landsret i september 1990 med domsfældelse i maj 1991.

Det lykkedes ikke politiet at føre bevis for drabsmandens identitet, og heller ikke at bevise, at der blev skudt mod betjenten med forsæt til at dræbe ham. Desuden kunne det ikke bevises, at de øvrige tiltalte havde viden om eller accepteret, at han skød mod betjenten. Derfor var det heller ikke muligt at få alle deltagerne dømt for drab. Røverne blev alene dømt for røveri af særlig farlig karakter.

PKK-SAGEN

   / terror / udvisning
En halv snes kurdiske familiefædre blev tiltalt for terrorfinansiering ved at samle penge ind til en kurdisk TV kanal. De blev alle pure frifundet i byretten. Min klient - og de fleste andre - blev også frifundet i Landsretten.

Kontakt!

Tid til dit forsvar?

DET ER MEGET VIGTIGT, AT DER SÅ TIDLIGT SOM MULIGT LÆGGES EN STRATEGI. SÅ FÅR DU TJEK PÅ FORLØBET OG PÅ, HVORDAN DU SKAL FORHOLDE DIG. KONTAKT OS SÅ TIDLIGT SOM MULIGT.

VI SVARER INDENFOR 24 TIMER.